Terms & Conditions
Όροι και προϋποθέσεις
 
Εισαγωγή

O ιστότοπος www.jacob.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφ εξής ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα) , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info ΑΤ jacob.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Δευτέρα έως και Σάββατο 9.00 - 14.00 στο 2381 50 3673.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να διακόψει την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας , όπως και να μην εκτελέσει καμία συναλλαγή.

Κατά την αγορά του προϊόντος ο πελάτης δεσμεύεται για την πληρωμή  μέσω τράπεζας, είτε μέσω αντικαταβολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αποστολή του προϊόντος δεν υφίσταται.  Η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον πελάτη σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, προς ενημέρωση του.
Οι τιμές είναι αποκλειστικά για αγορά μέσω της ιστοσελίδας, και δεν ισχύουν για αγορές στο φυσικό κατάστημα.
Κατά την επιστροφή DOA ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν με την αρχική του συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκόμενων. Προϊόν το οποίο έχει υποστεί χτυπήματα, υγρασία, νερό, πτώση, άνοιγμα πλακέτας, ή/και δεν συνοδεύεται από την αρχική του συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα, αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα, δεν υφίσταται πλέον η εγγύηση DOA. Έγγραφα υποχρεωτικά κατά την επιστροφή εντός εγγύησης : Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, δελτίο επιστροφής,δελτίο RMA στο οποίο να αναγράφονται τα προβλήματα που παρουσιάζει η συσκευή.
Κατά την επιστροφή εντός εγγύησης διάρκειας η οποία αναγράφεται στην απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, και ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτό, η εγγύηση παύει αν το προϊόν έχει υποστεί χτυπήματα, υγρασία, νερό, πτώση, άνοιγμα πλακέτας, ή/και δεν συνοδεύεται από όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα, δεν υφίσταται πλέον η εγγύηση. Έγγραφα υποχρεωτικά κατά την επιστροφή εντός εγγύησης : Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, δελτίο επιστροφής,δελτίο RMA στο οποίο να αναγράφονται τα προβλήματα που παρουσιάζει η συσκευή.
 
Κατά την παραλαβή της συσκευής από την εταιρία μας, γίνεται έλεγχος να πληρούνται όλα τα παραπάνω. Αν δεν υπάρχει πληρότητα των παραπάνω στοιχείων, ή αν έχουν προξενήσει βλάβες από υπαιτιότητα του χρήστη, το προϊόν δεν βρίσκεται πλέον εντός εγγύησης και ο πελάτης ενημερώνεται για το κόστος ελέγχου και επισκευής.
 
Όλα τα στοιχεία εγγραφής, κωδικοί, ονόματα, αποτελούν προσωπικά δεδομένα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός της σελίδας www.jacob.gr . Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, προς άλλη χρήση εκτός της παρούσας ιστοσελίδας..
Η εταιρία, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 
Περιορισμός ευθύνης
Η www.jacob.gr στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Πολιτική τιμών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα:
Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα αλλιώς να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.
 
Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ιστοσελίδας:
Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ιστοσελίδας μόνο όταν:
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, αλλιώς το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο πλέον δεν υφίσταται.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της μέσω courier.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια τηςιστοσελίδας.
Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλειπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.